مطالبی از جاودانه ها اثر جبران خلیل جبران

بخش پنجم:

http://www.megaupload.com/?d=G4B1J4O2

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ساعت 9:13  توسط سیروس  | 
مطالبی ازجاودانه ها اثرجبران خلیل جبران

بخش چهارم:

http://www.megaupload.com/?d=CQTJ0MH5

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۸ساعت 12:56  توسط سیروس  | 
چون ساحل آرام باش تاچون دریا بیقرارت باشند.

                     ***    

دود اگر بالا رود کسر شان شعله نیست                                                                                      

جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است                                                                                    

ناکسی گراز کسی بالا نشیند عیب نیست                                                                                 

روی دریاخس نشیند زیر دریاگوهر است

                    ***

ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد                                                                                        

دل رمیده مارا رفیق ومونس شد                                                                                                

نگار من که به مکتب نرفت وخط ننوشت                                                                                     

به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

                    ***

روزت بستودم ونمی دانستم

شب باتو غنودم و نمی دانستم                                            

ظن برده بودم به من که من،من بودم

من جمله تو بودم ونمی دانستم

                    ***

ای دوست تورا به هر مکان می جستم                                                                                  

هردم خبرت ازاین وآن می جستم

دیدم به تو خویش را،تو خود من بودی                                                                                    

خجلت زده ام از تو نشان می جستم

                     ***

آرزو دارم دلت از غصه ها خالی شود                                                                                          

سهم تو از زندگی یک عمرخوشحالی شود

                     ***    

مطالب مذکور نثار تمام دوستانی که الطافشان فوق العاده شامل حالم شده...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۸ساعت 11:50  توسط سیروس  | 

جسارت فرزندنسبت به پدر در کودکی منجر میشود به عاق شدن دربزرگی.(امام حسین ع)

یگانه داوری که گناه ماهرچه باشد می بخشد مممممادراست.(محمدحجازی)

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند واز آن مادر را ساختند.(کریست)

 

هرکس بدمابه خلق گوید،ماچهره زغم نمی خراشیم                                                             

ماخوبیه او به خلق گوییم،تا هردو دروغ گفته باشیم

 

                                            شرک خفی بر خداوند                                        

از آنجا که یکی ازاسماء وصفات خداوندتبارک وتعالی هوالاول وهوالاخر است هرفعلی صادر میشودمنشاء آن ازخداوند است ونسبت دادن آن به افرادشرک است وهر جا که نعمتی می رسدشکر آن نعمت مستتردرنام وذکر خداست ودرحقیقت میبایست اول ازخداوند سپاسگزاری کردبه جهت آن نعمت وآنگاه ازواسطه خیرونعمت که موجودات ومخلوقات باریتعالی می باشند،بطور مثال:خدا راشکر که فلانی راواسطه جهت تهیه بلیط برای رفتن زیارت به امام رضا(ع) قرارداد نه اینکه خدا پدر فلانی رابیامرزه که کارم را انجام داد***                       

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 10:35  توسط سیروس  | 
مطالبی از جاودانه ها اثر جبران خلیل جبران

بخش سوم:

http://www.megaupload.com/?d=16ZFWXU5

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 9:7  توسط سیروس  | 
مطالبی ازجاودانه ها اثر جبران خلیل جبران

بخش دوم:

http://www.megaupload.com/?d=A27FI5W5

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 9:3  توسط سیروس  | 
مطالبی از جاودانه ها اثرجبران خلیل جبران

بخش اول:

http://www.megaupload.com/?d=AD0TRTXH

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۸ساعت 10:9  توسط سیروس  | 
*یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک سال عبادت است،جز این نیست که خردمندان پند می گیرند.((امام صادق ع))

*آن که دوراندیش باشداحتیاط کندوآن که دوراندیشی را رهاکندبی باک شود.((امام علی ع))

*اعتماد کردن پیش ازآزمودن،خلاف دور اندیشی است.((امام علی ع))

*هرکس دست به کاری زند بی آنکه درعواقب آن بیندیشد،خودرادرمهلکه گرفتاریها اندازد.((امام علی ع))

*اعتمادکردن پیش از آزمودن،خلاف دوراندیشی است.((امام علی ع))

*کسی که بدون شناخت عمل کند،خراب کردنش بیشتراز درست کردنش است.((پیامبر اکرم ص))

*قطع امیدکردن ازآنچه مردم دارند،مایه عزت دینی مومن است.((امام صادق ع))

*بیگمان توهرکسی رادوست می داری نمی توانی راه نمایی،اما این خداست که هرکس رابخواهد راه می نمایدو او به حال راه یافتگان داناتر است.((سوره قصص-آیه ۵۶))

*کسی که صرفه جووقانع باشد،نعمت برایش می ماندوکسی که ریخت وپاش واسراف کند،نعمت ازاو زوال می یابد.((امام کاظم ع))

*میانه روی مال اندک را رشد می دهدواسراف مال زیاد رانابود می کند.((امام علی ع)) 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۸ساعت 12:58  توسط سیروس  | 
*خوش خلقی بهترین همنشین است،عنوان دفتر مومن خوش خلقی است.((امام علی ع))

*عبادت هفت جزء است وبرتر همه کسب حلال است.((پیامبراکرم ص))

*ما گروه پیامبران ماموریم که با مردم به اندازه خردشان سخن کنیم.((پیامبراکرم ص))

*کیست که خدا را وام دهدتابراوچندین برابربیفزایدوخداست که میگیرید ومیدهدوبسوی اوهمه باز میگردید.((سوره بقره-آیه ۴۵))

*آنکس که بدون آگاهی تجارت ودادوستد کند،در رباغوطه ور شود.((امام علی ع))

*بهترین قرض آنست که به منفعت برای قرض دهنده منجرشود.((امام باقرع))

*کسی که باخدا سودا کند سود میبرد.((امام علی ع))

*خدای رحمت کندبنده ای راکه درخریدوفروش وپس دادن وام وپس گرفتن آن آسانگیر باشد.((پیامبراکرم ص))

*هرکس نیاز یک برادر خودرا برآورد،مانند کسی است که همه عمر خویش رابه عبادت خداگذرانده باشد.((پیامبراکرم ص))

*بادستگیری ازبرادرانتان خود را به خداوند متعال نزدیک سازید.((امام صادق ع))

*اگرکسی بتواندحق کسی رابپردازدوتعلل ورزد،هرروزکه بگذرد گناه باجگیری برایش نوشته می شود.((پیامبراکرم ص))

*میوه دانش،بکار بستن آنست.((امام علی ع))

*ملاک سیاست،عدالت است.((امام علی ع))

*دوراندیش ترین شما،پارساترین شماست.((امام علی ع))

*حسن تدبیروپرهیز از حیف ومیل،ازحسن سیاست است.((امام علی ع))

*برای آگاهی انسان،همین بس که زمان خود رابشناسد.((امام علی ع))

*هرکه زمام کاری ازکارهای مسلمانان رابدست گیردوبه آنان خیانت ورزد،در آتش است.((پیامبراکرم ص))

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۸ساعت 11:39  توسط سیروس  | 

متن سردر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی:هرکه دراین سرا درآید نانش دهیدوازایمانش مپرسید*******چه آنکه اونزد بوالحسن به نان ارزدونزد خداوندبه جان              حضرت مولانا:

بعد من صدسال دیگر این غزل****چون جمال یوسفی باشدسمر                                                   

زآنکه دل هرگز نپوسد زیرخاک ****این زدل گفتم،نگفتم ازجگر                                                                       

من چوداوودم شما مرغان پاک****وین غزلها چون زبور مستطر                                                                     

ای خدایا پر این مرغان مریز****چون به داوودنداز جان یارگر                                                                        

ای خدایا دست برلب می نهم ****تا نگویم زآنچه گشتم مست تر

بازم حضرت ایشان میفرمایند:

زاهدبودم ترانه گویم کردی***سرفتنه بزم وباده جویم کردی                                                                            

سجاده نشین باوقاری بودم***بازیچه کودکان کویم کردی

بازم میفرمایند:

عجب آن دلبر زیبا کجاشد****عجب آن سرو خوش بالا کجاشد                                                                         

میان ما چوشمعی نورمیداد****کجاشدای عجب،بی ماکجاشد؟                                                                           

 برو بر ره بپرس از رهگذاران****که آن همراه جان افزا کجاشد؟                                                                     

چودیوانه همی گردم به صحرا****که آن آهودراین صحراکجاشد؟                                                                      

دوچشم من چوجیحون شدزگریه****که آن گوهردراین دریا کجا شد؟

درجایی دیگر ازایشان:

من طربم،طرب منم،زهره زندنوای من                                                                                                  

عشق میان عاشقان شیوه کندبرای من                                                                                                   

عشق چومست وخوش شود،بیخودوکش مکش شود                                                                                 

فاش کندچوبیدلان،برهمگان هوای من                                                                                                 

نازمرا بجان کشد،بر رخ من نشان کشد                                                                                               

چرخ فلک حسدبرد،زآنچه کندبجای من

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی ۱۳۸۸ساعت 9:24  توسط سیروس  | 
برفراز تاج ابراهیم ادهم نقش بود ******قدر درویشی کسی داندکه شاهی کرده است

لذت وقتهای خوش قدر نداشت پیش من***گرپس ازاین دمی دگر یابم وقدر دانمش

دوزخی گر نبود سوی عبادت نرویم***چه توان کرد که طالب زوریم هنوز

ای چرخ مرا دلیست بیدارپسند***بیمم دهی ازسنگ حوادث تاچند                                                                        من شیشه نیم که بشکند،سنگ توام***مرغ قفسم که گشتم آزاد زبند

درخت قلب من از میوه گرانبار است...بیاییدای روح های گرسنه،آنهارابچینید،بخوریدوسیرشوید.روح من ازشرابی کهنه لبریز است.ای دلهای تشنه بیاییدبنوشید وتشنگی تان رافرونشانید.

دست من گیرکه این دست همان است که من***بارها ازغم هجران توبرسرزده ام

من ازچشمان خویش آموختم رسم محبت را***که هرعضوی بدرد آید،بجایش دیده می گرید

باغبان درباز کن من مرد گلچین نیستم***می نشینم گوشه ای گلها تماشا میکنم

از طعنه جاهلان نخواهم ترسید***برخنده این زمانه خواهم خندید

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 14:31  توسط سیروس  | 
الا ای طوطی گویای اسرا***مباداخالی ات شکرزمنقار                                                                

  سرت سبزودلت خوش باد جاوید***که خوش نقشی نمودی ازخط یار

 

باغبان گرچندروزی صحبت گل بایدش***برجفای خارهجران صبربلبل بایدش                                     

 رندعالم سوزرا بامصلحت بینی چه کار***کارملک است آنکه تدبیروتامل بایدش

 

دونگاهی که کردمت همه عمر***نرودتابه قیامت ازیادم                                                                      

نگاه اولین که دل بردی***نگاه دومین که جان دادم

 

اگرآن گل به تنهایی نمایدجلوه درگلشن***شودبرمدعی روشن که ازیک گل بهارآید 

 

همه هست آرزویم که ببینم ازتورویی***چه زیان که من هم برسم به آرزویی                             

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 10:42  توسط سیروس  | 
درمیان جمع مردان،یاهمیشه مردباش           یا دم ازمردی مزن،یایکسره نامردباش

                                            

کودک نجوا کرد:خدایا بامن صحبت کن ویک چکاوک درچمنزار خواند ولی کودک نشنید.

پس کودک فریاد زد:خدایا بامن صحبت کن!وآذرخش درآسمان غرید،ولی کودک متوجه نشد.

کودک فریاد زد:خدایا یک معجزه به من نشان بده ویک زندگی متولدشد،ولی کودک نفهمید.

کودک در ناامیدی گریه کردوگفت:خدایا مرالمس کن وبگذار تو رابشناسم،پس خدانزد کودک آمد و او را لمس کرد ولی کودک بالهای پروانه راشکست ودرحالی که خدا را درک نکرده بود از آنجادور شد.

****

عارفی،پارچه ای بافت ودر بافت آن دقت به کار داشت.چون آن رافروخت به علت عیب هایی که داشت     به او باز گرداندند و او گریست،امامشتری گفت:ای فلان،گریه نکن که بدان راضی ام.                             

اوگفت:گریه من از این نیست،بلکه از آن می گریم که دربافت آن کوشش بسیار کردم وبه سبب              عیبهای پنهانی به من بازگردانده شد واز آن می ترسم تاعملی که چهل سال درآن کوشیده ام،نپذیرند.  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:50  توسط سیروس  | 
می گویم به یاد عاشقانی که چو می سوزند و آرایی ندارد(عباس خیرخواه).                                     

 ساقی ومحراب ومی جمله مهیاست ولی    عیش بی یار مهیار نشود یارکجاست؟   

                     

نشاط انگیزه و ماتم زایی ای عشق          عجب رسواگر و رسوایی ای عشق 

                             

خوشاعشق وخوشا ناکامی عشق         خوشا رسوایی وبدنامی عشق

 

کارجنون مابه تماشاکشیده است           یعنی تو هم بیا که تماشای ماکنی

 

کنم هرشب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش ولی آهسته می گویم الهی بی اثرباشد

 

میان عاشق ومعشوق فرق بسیار است      چویار ناز نماید شما نیاز کنید

 

راست گفتی عشق خوبان آتش است        سخت سوزاندو اما دلکش است  

 

ماز رسوایی بلند آوازه ایم                       نامورشد هرکه شد رسوای دل

 

گرچه دیوانگی ازجانب مارفت ولی           فتنه ها زیر سر سلسله موی توبود

 

حریف عشق توبودم چوماه نو بودی       کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

 

فرازونشیب بیابان عشق دام بلاست     کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد

 

سخن عشق نه آنست که آید به زبان    ساقیا می ده وکوتاه کن این گفت وشنود

 

حریم عشق را درگه بسی بالاتر ازعقل است                                                                              

 کسی آن آستان بوسد که جان درآستین دارد

 

عیبجو دلدادگان راسرزنشها می کند           وای اگربا اوکند دل،آنچه باما می کند

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:56  توسط سیروس  | 

 سرمشق های آب بابا یادمان رفت                 رسم نوشتن با قلم هم یادمان رفت                      

 تکلیف دیروز آب بابا بودو خط خورد            تکلیف فردا نان وبابا یادمان رفت                       

 شعر خدای مهربان راحفظ کردیم                  اما خدای مهربان هم یادمان رفت                                                                                                                         

پیرم وگاهی دلم یاد جوانی میکند                 بلبل شوقم هوای نغمه خوانی میکند                      

همتم تامی رودسازغزل گیردبدست               طاقتم اظهارعجز وناتوانی میکند                             

بلبی درسینه مینالدهنوزم کین چمن             باخزان هم آشتی وگل فشانی میکند                      

 مابه داغ عشق بازیهانشستیم وهنوز         چشم پروین همچنان چشمک پرانی میکند                  

نای ماخاموش ولی این زهره شیطان هنوز       باهمان شور ونوا دارد شبانی میکند                       

 گرزمین دود هوا گرددهماناآسمان                باهمین نخوت که دارد آسمانی میکند                       

 سالهاشدرفته دمسازم زدستم اما هنوز        در درونم زنده است و زندگانی میکند                         

 باهمه نسیان که گویی کزپی آزار من          خاطرم با خاطرات خود تبانی میکند                            

بی ثمر هرساله درفکر بهارانم ولی             چون بهاران میرسد بامن خزانی میکند                       

 طفل بودم دزدکی پیر وعلیلم ساختن           آنچه گردون میکندباما نهانی میکند                            

میرسدقرنی به پایان وسپهر بایگان             دفتر دوران ماهم بایگانی میکند                                

شهریارا گو دل ازما مهربانان مشکنید         ورنه قاضی درقضانامهربانی میکند                              

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:18  توسط سیروس  | 
ای چرخ مرادلی ست بیدارپسند                       بیمم دهی از سنگ حوادث تا چند                  

من شیشه نیم که بشکند سنگ توام    *   *   *    مرغ قفسم که گشتم آزاد زبند                    

چرخ برهم زنم ارغیر مرادم گذرد    *   *   *   من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک     

دوزخی تانبود سوی عبادت نرویم    *   *   *   چه توان کرد که ما طالب زوریم هنوز             

باغبان دربازکن  من مرد گلچین نیستم  *   *   *   می نشینم گوشه ای گلها تماشا میکنم       

میخانه دگر جای من بی سروپا نیست   *   *   *    بگذار به پشت در میخانه بمیرم                   

خویش راگم کرده ام درسنگلاخ زندگی   *   *   *    هرچه میگردم نمی دانم کجا افتاده ام

           

دست من گیرکه این دست همان است که من *   *   *   بارهااز غم هجران تو برسر زده ام   

             

از طعنه جاهلان نخواهم ترسید                              برخنده این زمانه خواهم خندید                    

من بر سرعشق پاک خود میمانم     *     *     *      تاکورشود هر آنکه نتواند دید

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:20  توسط سیروس  | 

 

من آن مرغم که افکندم به دام سد بلا خودرا            به یک پرواز بی هنگام کردم مبتلا خود را  

نه دستی داشتم برسر،نه پایایی داشتم درگل     به دست خویش کردم اینچنین بی دست     

وپاخودرا چنان ازطرح وضع ناپسند خود گریزانم    که گردستم دهدازخویش هم سازم جداخودرا     

  گراین وضع است میترسم که باچندین وفاداری    شودلازم که پیشت وانمایم بیوفا خودرا          

چوازاظهارعشقم خویش رابیگانه میداری           نمی بایست کرداول به این حرف آشناخودرا     

ببین وحشی که درخوناب حسرت ماندپادرگل          کسی کوبگذراند تشنه ازآب بقا خودرا    

 

                                                    *    *   *                                                           

پیوستن دوستان بهم آسان است                            دشوار بریدن است وآخر آن است  

شیرینی وصل رانمی دارم دوست                             ازغایت تلخی که درهجران است

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۸۸ساعت 14:40  توسط سیروس  | 
لذت وقتهای خوش قدر نداشت پیش من             گرپس از این دمی دگر یابم و قدر دانمش

                                                     *     *      *

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من                    دل من داند و من دانم وداند دل من          

                                                   *      *      *                                                             

خیال انگیز جان پرور چو بوی گل سراپای   *  *  * نداری غیراز این عیبی،تو میدانی که زیبایی 

من خفته بودم چه ناز درکتم  عدم        *  *   *   حنسنت نظر چودرکارم کرد،بیقرارم کرد      

درخت قلب من از میوه گرانبار است.بیاییدای روح های گرسنه،آنهارابچینید،بخوریدوسیرشوید.روح من از شرابی کهنه لبریز است.ای دلهای تشنه بیایید بنوشیدوتشنگی تان را فروبنشانید(جبران خلیل جبران). 

                                                

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:42  توسط سیروس  | 
شادمانی درخانه ایست که مهرومحبت درآن مسکن دارد(شکسپیر).

کسی که شاد وخندان است،همیشه وسیله شادی وخنده راپیدا میکند(شوپنهار).

ازدرخت سکوت،میوه آرامش آویزان است(مثل عربی).

اگرمیخواهی عاقل شوی،بنشین وگوش کن.(مثل آفریقایی).

انسان باید بادیگران کم وباخودش زیاد حرف بزند(مثل دانمارکی).

توارباب سخنانی هستی که هنوز نگفته ای،ولی حرفهایی که زده ای ارباب توهستند(مثل عربی). 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:59  توسط سیروس  | 
 
سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی

باد می وزد

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

تصمیم با تو است
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

خوب گوش کردن را یاد بگیریم

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

( وین دایر )

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را  . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

.

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

.

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست

که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری

واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت

بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

برنده میگوید مشکل است اما ممکن

بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

….

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!

وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

علف هرز چیه؟؟!

گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود

شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند .. . .

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است

پس همیشه امید داشته باش . . .

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس

و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان

--
Kind Regards,

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:57  توسط سیروس  | 
سالهادل طلب جام جم ازمامیکرد                                      آنچه خودداشت زبیگانه تمنا میکرد          گوهری کزصدف کون ومکان بیرون بود                                 طلب ازگمشدگان لب دریا میکرد                مشکل خویش برپیرمغان بردم دوش                                   کوبتاییدنظرحل معما میکرد                       دیدمش خرم وخندان قدح باده بدست                                 وندران آینه صدگونه تماشا میکرد              گفتم این جام جهان بین بتوکی دادحکیم                            گفت آنروز که این گنبدمینامیکرد               بی دلی درهمه احوال خدا با او بود                                      اونمی دیدش وازدور خدایا میکرد             گفت آن یارکزو گشت سردار بلند                                        جرمش این بودکه اسرار هویدا میکرد        فیض روح القدس ار بازمدد فرماید                                       دیگران هم بکنندآنچه مسیحا میکرد          گفتمش سلسله زلف بتان ازپی چیست                             گفت حافظ گله یی از دل شیدا میکرد    
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:21  توسط سیروس  | 

هرکس بد ما به خلق گوید ما چهره زغم نمی خراشیم                                           

                                      ماخوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:31  توسط سیروس  | 

مانگوییم بدومیل به ناحق نکنیم                                   جامه کس سیه ودلق خود ارزق نکنیم                               رقم مغلطه بردفتردانش نزنیم                                          سرحق برورق شعبده ملحق نکنیم

عیب درویش وتوانگربه کم وبیش بداست                          کاربدمصلحت آنست که مطلق نکنیم

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:15  توسط سیروس  |